فرمانداری آران و بیدگل
خانه
آئين‌نامه اجرائي انتخابات شوراهاي اسلامي شهرستان، استان و عالي استانها
(جزوه شماره 1)
مجموعه قوانين و مقررات بند 10

راهنماي فعاليت شوراهاي اسلامي بالادست (شهرستان، استان و عالي استانها)
اكنون كه با انتخاب اعضاي شوراهاي اسلامي شهرستان، استان و عالي استانها و تشكيل اين شوراها در كشور قدم مهم ديگري در تحقق مردمسالاري و تكميل نظام شورايي برداشته شد، ضرورت واگذاري بسياري از امور به شوراها كه تاكنون به عهده دستگاههاي اجرايي بوده است، بيش از پيش احساس مي‌شود. با تشكيل شوراهاي پيش‌گفته كه در حال حاضر آنها را شوراهاي بالادست نيز مي‌نامند، زمينه رفع بسياري از مسايل و مشكلات موجود كه در فرآيند فعاليت شوراهاي پايه (شهر و روستا) ايجاد شده است، توسط شوراهاي جديدالتأسيس فراهم شده است. از طرفي خلاءها و كاستيهايي كه به لحاظ قانوني و عملكردي در اين پيوند وجود داشت توسط شوراهاي بالادست جبران و برطرف خواهد شد. شوراهاي بالادست قبل از تصويب طرح اصلاحي كه اين روزها در مجلس شوراي اسلامي مراحل پاياني خود را مي‌گذراند، مي‌توانند با تكيه بر دو سند رسمي و قانوني يعني وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي بالادست مندرج در قانون مصوب سال 1365 و آئين‌نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهرستان، استان و عالي استانها مصوب 1381 در هيئت وزيران فعاليتهاي خود را سامان دهند.
علاوه بر دو سند مذكور، قانون فعلي شوراهاي اسلامي، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي كشور و آئين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط به قوانين موضوعه و برنامه سوم كه ناظر بر مشاركت و دخالت شوراهاي اسلامي در امور مختلف محلي و منطقه‌اي هستند، مي‌تواند مورد استفاده شوراهاي اسلامي بالادست قرار گيرد.
وزارت كشور ارايه هرگونه خدمات اطلاع‌رساني و انتقال تجربيات مفيد در زمينه شوراهاي اسلامي به اعضاي محترم شوراهاي بالادست را، وظيفه خود مي‌داند. در اولين اقدام از اين دست، جزوه حاضر كه شامل دو سند رسمي و قانوني اشاره شده در سطور پيشين است، به شوراهاي بالادست تقديم مي‌گردد. در فرصتهاي بعدي و پس از تصويب طرح اصلاحيه قانون شوراهاي اسلامي مطالب تكميلي نيز براي بهره‌برداري اين شوراها تهيه و در اختيار اعضاي محترم آنها قرار خواهد گرفت.

باسمه تعالي
وزارت كشور

هيــأت وزيران در جلســه مورخ 30/4/1381 بنا به پيشنهــاد شماره 44/4/1/118068 مــورخ 13/12/1380 وزارت كشور و به استناد ماده 72 قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور ـ مصوب 1365 ـ آيين‌نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهرستان، استان و شوراي عالي استانها را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهرستان، استان و شوراي عالي استانها

ماده 1 ـ شوراهـاي اسلامي بخشهـا و شهرهاي واقع در محـدوده هر شهرستان پس از دعوت فرماندار تشكيل جلسه داده و يك نفر را از ميان اعضاي خود با رأي مخفي و اكثريت نسبي آرا براي عضويت در شوراي اسلامي شهرستان انتخاب و با تنظيم صورت جلسه حداكثر ظرف 10 روز به فرماندار معرفي مي‌نمايند.

تبصره 1ـ تعداد اعضاي شوراي اسلامي شهرستان حداقل پنج نفر مي‌باشد و در صورتي كه شهرستان كمتر از پنج بخش و شهر داشته باشد، بقيه اعضا از بين ديگر نمايندگان شوراي شهرها و بخشها به تناسب جمعيت انتخاب خواهند شد.
تبصره 2ـ فرمانـدار موظف است پس از وصول معرفي‌نامه كليه نماينـدگان منتخب شوراهاي اسلامي بخشها و شهرها حداكثر ظرف يك هفته براي تشكيل اولين جلسه شوراي اسلامي شهرستان از نمايندگان معرفي شده دعوت به عمل آورد. اعضاي شوراي اسلامي شهرستان در اولين جلسه خود كه با حضور حداقل 3/2 ايشان و فرماندار شهرستان تشكيل مي‌شود، از بين خود يك نفر رييس، يك نفر نايب رييس و حداقل يك منشي با اكثريت نسبي و رأي مخفي انتخاب مي‌نمايند.
تبصره 3ـ فرمانداران موظفند بلافاصله پس از تشكيل شوراي اسلامي شهرستان اسامي اعضاي آن را از طريق رسانه‌هاي گروهي براي آگاهي عموم منتشر نمايند.

ماده 2ـ شوراي اسلامي هر شهرستان در اولين جلسه خود علاوه بر تعيين اعضاي هيأت رئيسه، يك نفر را از بين خود و با رأي مخفي و اكثريت نسبي به عنوان نماينده براي عضويت در شوراي اسلامي استان انتخاب و حداكثر ظرف 10 روز كتباً به استاندار معرفي مي‌نمايد.

تبصره 1ـ حداقل تعداد اعضاي شوراي اسلامي استان پنج نفر مي‌باشد. در استانهايي كه به دليل كمي شهرستانهاي تابع حد نصاب مقرر حاصل نگردد، بقيه اعضاي شوراي اسلامي استان از بين ديگر نمايندگان شوراهاي اسلامي شهرستانها به تناسب جمعيت انتخاب خواهند شد.
تبصره 2ـ استاندار موظف است پس از وصول معرفي‌نامه كليه نمايندگان منتخب شوراهاي اسلامي شهرستانهاي تابع استان حداكثر ظرف يك هفته براي تشكيل اولين جلسه شوراي اسلامي استان از نمايندگان معرفي شده دعوت بعمل آورد. اعضاي شوراي اسلامي استان در اولين جلسه خود كه با حضور حداقل 3/2 ايشان و استاندار تشكيل مي‌شود، از بين خود يك نفر رئيس، يك نفر نايب رييس و دو نفر منشي با اكثريت نسبي و رأي مخفي انتخاب مي‌نمايند.
تبصره 3ـ براي اعضاي شوراي اسلامي استان با معرفي استاندار، كارت عضويت به امضاي وزير كشور و مهر وزارت كشور صادر خواهد شد و استانداران موظفند بلافاصله پس از تشكيل شوراي اسلامي استان اسامي اعضاي آن را از طريق رسانه‌هاي گروهي براي آگاهي عموم منتشر نمايند.

ماده 3ـ شوراي اسلامي هر استان در اولين جلسه، علاوه بر تعيين اعضاي هيأت رئيسه موضوع تبصره (2) ماده (2) يك نفر را از بين خود و با رأي مخفي و اكثريت نسبي به عنوان نماينده براي عضويت در شوراي عالي استانها انتخاب و براي اعلام به وزير كشور حداكثر ظرف 10 روز به استاندار معرفي نمايد.

تبصره 1ـ شوراي عالي اسلامي استانها از نمايندگان منتخب شوراهاي اسلامي استان تشكيل مي‌گردد و شوراي اسلامي هر استان يك نفر نماينده در آن خواهد داشت.
تبصره 2ـ اولين جلسه شوراي عالي اسلامي استانها حداكثر ظرف يك هفته پس از پايان انتخابات شوراي اسلامي استانها به دعوت وزير كشور و با حضور 3/2 نمايندگان تشكيل و يك نفر رييس، دو نفر نايب رييس، دو منشي و يك خزانه‌دار با رأي مخفي و اكثريت نسبي انتخاب مي‌شوند.

ماده 4ـ نمايندگان شوراهاي اسلامي مذكور در اين آيين‌نامه كه به عضويت شوراهاي فرادست درمي‌آيند از عضويت شوراهاي پايين‌تر خارج نمي‌گردند.

ماده 5ـ در صورت خروج هر يك از اعضاي شوراي اسلامي شهرستان، استان و شوراي عالي اسلامي استانها به دلايلي نظير استعفا، فوت و سلب عضويت، شوراي اسلامي مربوط موظف است مراتب را براي انتخاب جانشين وي حسب مورد به وزير كشور، استاندار و فرماندار اعلام نمايد.

تبصره 1ـ وزير كشور، استاندار و فرماندار موظفند ظرف يك هفته مراتب را به شوراي اسلامي ذي‌ربط اعلام نمايند و آن شورا موظف است حداكثر ظرف دو هفته فرد جانشين را انتخاب و معرفي نمايد.
تبصره 2ـ خروج عضو شوراي روستا، بخش و شهر به هر دليل از شورا باعث خروج وي از شوراي شهرستان، استان و عالي استانها نيز خواهد شد.

ماده 6ـ جلسات شوراي اسلامي شهرستان هر ما حداقل يكبار و جلسات شوراي اسلامي استان هر 45 روز حداقل يكبار و جلسات شوراي عالي استانها هر دو ماه حداقل يكبار تشكيل مي‌شود.

ماده 7ـ شوراهاي شهرستان، استان و عالي استانها موظفند يك نسخه از مصوبات خود را به ترتيب به فرمانداري، استانداري، وزارت كشور و نيز حسب مورد به دستگاههاي اجرايي ذيربط ارسال كنند.

ماده 8 ـ مسئولين شهرستان و استان موظفند بر حسب موضوع و بنا به دعوت شوراي شهرستان و استان در جلسه شوراي ذيربط شركت كنند.

ماده 9ـ شوراهاي برنامه‌ريزي و توسعه استانها موظفند يك نسخه از مصوبات خود را به شوراي شهرستان و استان و شوراي عالي استانها ارسال كنند.

ماده 10ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است يك نسخه از برنامه و بودجه عمراني پيشنهادي كشور و استانها را پس از تهيه حداكثر ظرف يكماه جهت اعلام نظر در اختيار شوراي عالي استانها بگذارد.

ماده 11ـ دبيرخانه شوراهاي شهرستان، استان و عالي استانها به ترتيب در مركز شهرستان، مركز استان و كشور به طور مستقل تشكيل مي‌شود.

ماده 12ـ تعداد كاركنان مورد نياز دبيرخانه شوراهاي شهرستان، استان و عالي استانها و ميزان حقوق و مزايا و محل تأمين اعتبار آنها حداكثر ظرف دو ماه پس از آغاز به كار توسط شوراي عالي استانها تصويب و ابلاغ خواهد شد.

ماده 13ـ اعتراض به مصوبات شوراي شهرستان، استان و شوراي عالي استانها فقط توسط فرماندار، استاندار و وزير كشور انجام خواهد گرفت.

تبصره 1ـ دستگاههاي اجرايي موظفند اعتراض به مصوبات شوراي شهرستان، استان و شوراي عالي استانها را از طريق فرماندار، استاندار و وزير كشور اعلام نمايند.
تبصره 2ـ رسيدگي به اعتراض پيرامون مصوبات شوراي شهرستان و استان بر عهده هيأت حل اختلاف استان و رسيدگي به اعتراض پيرامون مصوبات شوراي عالي استانها بر عهده هيأت حل اختلاف مركزي است.

ماده 14ـ استعفا يا سلب عضويت اعضاي شوراهاي ماقبل باعث خروج از عضويت شوراهاي مابعد نيز خواهد شد و چنانچه فردي از شوراي مابعد استعفا داده يا سلب عضويت شود تشخيص عضويت يا سلب عضويت او از شوراهاي ماقبل بر عهده هيأت حل اختلاف مركزي خواهد بود.

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رييس جمهور، دفتر رياست قوه قضاييه، دفتر معاون اول رييس جمهور، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور، دفتر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل حقوقي، اداره كل قوانين و مقررات كشور، كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت و دفتر هيأت دولت ابلاغ مي‌شود.
تاریخ به روز رسانی: 1393/10/27
تعداد بازدید: 10805
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal