فرمانداری آران و بیدگل
خانه
آئين‌نامه اجرائي تشكيلات شوراي اسلامي بخش

ماده 1: در اين آئين‌نامه جهت رعايت اختصار به جاي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 عبارت «قانون شوراهاي اسلامي كشور» و بجاي عناوين شوراي اسلامي بخش و حوزه انتخابيه شوراي اسلامي بخش به ترتيب از كلمه‌هاي «شورا» و «بخش» استفاده مي‌شود.

§ امور داخلي و تشكيلات شورا

§ وظايف رئيس شورا

§ وظايف منشي يا منشيان شورا

§ جلسات و تصميمات شورا

§ امور مالي

امور داخلي و تشكيلات شورا

ماده 2 :
اعضاي شورا موظفند ظرف يك هفته پس از انتخاب از سوي اعضاي شوراي اسلامي روستاي متبوع خود در تاريخي كه بخشدار بطور كتبي اعلام مي‌نمايد به رياست مسن‌ترين عضو و حضور حداقل دوسوم از نمايندگان منتخب شوراهاي اسلامي روستايي و بخشدار تشكيل جلسه دهند و از بين خود هيأت رئيسه شورا را انتخاب نمايند.

ماده 3 :
سمت اعضاء در شورا عبارت از رئيس، نايب رئيس و حداقل يك منشي مي‌باشد. كه براي مدت دو سال از سوي اعضاء انتخاب مي‌شوند.

ماده 4 :
سلب عضويت هر عضو شوراي اسلامي بخش از شوراي اسلامي روستاي ذيربط، باعث سلب عضويت او از شوراي اسلامي بخش نيز خواهد شد.

ماده 5 :
فرد يا افرادي كه از عضويت شورا خارج مي‌شوند موظفند حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از قطعيت يافتن خروج وي از شورا، كارت عضويت خود را تحويل بخشداري ذيربط داده و رسيد دريافت دارند.

ماده 6 :
مهر شورا، حداكثر ظرف يك هفته از شروع به كار رسمي شورا توسط بخشدار، تحويل رئيس شورا خواهد شد.

ماده 7 :
اعضاي شورا، حق تفويض اختيارات خود به سايريان اعم از عضو و غيرعضو را ندارند.وظايف رئيس شورا

ماده 8 :
رئيس شورا مانند ساير اعضاء داراي يك حق رأي مي‌باشد و وظايف او عبارتست از مسئوليت امور اداري و مالي شورا، تنظيم بودجه شورا، تعيين زمان و اداره جلسات عادي و فوق‌العاده شورا و در صورت لزوم، دعوت از اعضاء جهت شركت در جلسات، تقسيم كار بين اعضاء براي پيگيري مصوبات، دفاع از حقوق و منافع شورا در مقابل غير و اقامه دعوي، درخواست گزارش كار از اعضاء، امضاء و مهر كردن اسناد و مكاتبات شورا، ايجاد هماهنگي با شوراهاي اسلامي روستايي حوزه بخش و ارتباط بين شورا با دهداري، بخشداري و ساير دستگاههاي اجرايي.
تبصره: در صورت عدم حضور رئيس شورا، وظايف او را نايب رئيس شورا انجام مي‌دهد.وظايف منشي يا منشيان شورا

ماده 9 :
وظايف منشي يا منشيان شورا عبارت از تهيه و تدوين صورتجلسات، تهيه متن نامه‌ها، ثبت و شماره‌گذاري آن، تهيه گزارش عملكرد شورا و حفظ و نگهداري دفاتر و صورتجلسات در محل شورا، انجام امور خزانه‌داري شورا از قبيل مسئوليت حسابداري شورا، همكاري با رئيس شورا در تنظيم بودجه و اصلاح يا متمم آن، تنظيم صورتهاي مالي شورا، ثبت و ضبط صورت كليه اموال و دارائيهاي شورا و حسابرسي اوليه از فعاليتهاي مالي شورا از قبيل درآمدها، هزينه‌ها و موجودي در پايان هر سال مالي بر طبق فرمهاي دريافتي مي‌باشد.
تبصره: در صورت غيبت منشي يا منشيان شورا وظايف آنان توسط نايب رئيس شورا انجام مي‌شود.

ماده 10 :
جلسات شورا با حضور حداقل 4 عضو تشكيل مي‌شود و تصميمات آن حداقل با 3 رأي موافق معتبر خواهد بود.

ماده 11 :
تشكيل جلسات شورا و همچنين حفظ و نگهداري دفاتر، اسناد و مدارك و اموال شورا بايد در مكان مشخص و مناسب و با هماهنگي شوراي بخش تعيين شود.

ماده 12 :
جلسات شورا بطور مستمر ماهي دوبار تشكيل مي‌شود
و در صورت نياز، جلسات فوق‌العاده و اضطراري شورا با پيشنهاد فرماندار، بخشدار، رئيس شورا و يا سه نفر از اعضاء تشكيل خواهد شد.

ماده 13 :
هر گاه شورا اطلاع و يا نظرخواهي از شوراهاي اسلامي روستايي را در زمينه موضوع يا موضوعاتي ضروري تشخيص دهد مي‌تواند اقدام به تشكيل جلسه عمومي نمايد.

ماده 14 :
شورا با رعايت مصالح نظام و تأييد بخشداري ذيربط مي‌تواند فعاليتهاي سالانه و همچنين برنامه‌هاي آتي شورا كه جنبه عمومي دارد با وسايل ممكن به اطلاع اهالي روستاها برساند.

ماده 15 :
موضوع يا موضوعات مختلف قابل طرح در شورا با تشخيص رئيس، درخواست هر يك از اعضاء و يا تقاضاي كتبي فرماندار يا بخشدار ذيربط و يا ساير دستگاههاي دولتي وظيفه‌مند در بخش و روستا در دستور كار شورا قرار مي‌گيرد.

ماده 16 :
صورتجلسات شورا بايد بگونه‌اي تنظيم شود كه در آن تاريخ و دستور كار هر جلسه، اسامي اعضاي حاضر و غايب، تعداد آراي مثبت و منفي اعضا به هر يك از موضوعات مورد بحث، اسامي مدعوين و حاضرين به همراه رئوس مطالب مطروحه در جلسه و تمامي مصوبات آمده باشد.

تبصره 1: كليه اعضاي حاضر بايد ذيل صورتجلسات شورا را امضاء و يا مهر نمايند.
تبصره 2: مدعوين حاضر در صورت تشخيص شورا مي‌توانند ذيل صورتجلسات را امضاء، انگشت و يا مهر نمايند.

ماده 17 :
شورا موظف است در پايان هر جلسه نسخه‌اي از كليه مصوبات خود در آن جلسه و در صورت نياز به پيوست سوابق و مطالب مفيد ديگر را جهت اطلاع بخشداري ذيربط ارسال دارد. همچنين نسخه‌اي از مصوباتي كه مربوط به دستگاههاي ديگر است را به آن دستگاه ارسال نمايد.

ماده 18 :
شورا موظف است در پايان نيمه دوم فروردين هر سال گزارش كار ساليانه خود را طبق فرمهاي دريافتي در دو نسخه تنظيم و نسخه اصل را جهت اطلاع بخشداري محل و نسخه دوم را بعنوان سابقه در بايگاني شورا ثبت و نگهداري نمايد.

ماده 19 :
تمامي مكاتبات شورا بايد طبق فرمهاي دريافتي داراي تاريخ، شماره ثبت در دفتر شورا، نام كامل گيرنده و موضوع نامه باشد و حداقل در سه نسخه تنظيم شود و نسخه اول براي اداره يا سازمان مورد نظر و نسخه دوم جهت بخشداري محل ارسال و نسخه سوم به عنوان سابقه در بايگاني شورا نگهداري شود.

ماده 20 :
تمامي مكاتبات شورا بايد در سربرگ رسمي و ممهور به مهر شورا و امضاي رئيس و در صورت غيبت او نايب رئيس شورا باشد.

ماده 21 :
شورا مي‌تواند با مسئولين اجرايي تا سطح شهرستان مستقيماً مكاتبه نمايد و در صورت نياز به مكاتبه با مسئولين بالاتر از طريق فرمانداري محل اقدام نمايد.

ماده 22 :
شورا بايد داراي دفاتر مجزايي جهت ثبت صورتجلسات و حضور و غياب اعضا در جلسات و نامه‌هاي دريافتي و ارسالي، طبق دستورالعملهاي مربوطه باشد.

ماده 23 :
مصوبات شورا پس از 10 روز از تاريخ ابلاغ قابل اجراست. مگر آنكه در ظرف مدت مزبور مسئولان اجرايي مربوط به مصوبه اعتراض نمايند كه در اين صورت بر طبق ماده 80 قانون شوراهاي اسلامي كشور عمل خواهد شد. نظر هيأت حل اختلاف استان مبني بر تأييد يا رد مصوبه قطعي و لازم‌الاجراء است. چنانچه هيأت حل اختلاف استان ظرف مدت 15 روز نظر خود را اعلام ننمايد مصوبه لازم‌الاجراء مي‌گردد.

ماده 24 :
در صورت نياز به حضور بخشدار و يا دهداران مربوطه در جلسات، شورا مي‌تواند طي دعوتنامه كتبي و با تعيين زمان و دستور كار جلسه جهت شركت، دعوت بعمل آورد و بخشدار يا هر يك از دهداران موظف به شركت در جلسه مزبور مي‌باشند.

تبصره: در صورت خودداري بخشدار و يا هر يك از دهداران از شركت در جلسه بدون عذر موجه شورا مي‌تواند طي درخواست كتبي از مقام بالاتر تقاضاي تذكر به بخشدار و يا دهدار را بنمايد و در صورت تكرار مجدد درخواست توبيخ وي را از مقام ذيربط بكند.

ماده 25 :
در صورت درخواست كتبي فرماندار و يا بخشدار ذيربط شورا مبني بر تشكيل جلسه، شامل زمان، دستور كار و ضرورت تشكيل جلسه، شورا موظف به برگزاري جلسه فوق‌العاده مي‌باشد.

ماده 26 :
شورا درصورت نياز و با مسئوليت خود مي‌توانـد به منظور مشورت در زمينه موضوع يا موضوعاتي كه در دستور كار خود قرار داده است از نماينده دستگاههاي دولتي ذيربط و يا شخص يا اشخاص غير عضو دعوت به همكاري نمايد.

ماده 27 :
شورا مي‌تواند در ارتباط با وظايف خود اطلاعات مورد نياز را از دستگاهها، ادارت و سازمانهاي دولتي درخواست نمايد و آن ادارات و سازمانها همكاري لازم را به عمل خواهند آورد.

ماده 28 :
شورا موظف است يك ماه قبل از انقضاي مدت قانوني خود، صورتي از كليه فعاليتها، طرحها و برنامه‌هايي كه در طول دوره فعاليت قانوني به اجرا گذارده است و يا در دست اجراء دارد در دو نسخه تهيه و نسخه اول را براي بخشداري ذيربط ارسال و نسخه آخر را براي ثبت در سوابق شورا نگهداري نمايد.

ماده 29 :
در صورتيكه هر يك از اعضاء بنا به دلايلي از عضويت شورا خارج شود، شورا موظف است در اولين جلسه پس از قطعيت يافتن خروج آن عضو، مراتب را به بخشداري محل كتباً گزارش دهد تا بخشداري از اعضاي علي‌البدل با احتساب آراء آنان دعوت به شركت در جلسات و طي مراحل مورد نياز مانند صدور كارت شناسايي و اطلاع از سمت عضو جديد در شورا را بنمايد.

تبصره : در صورتيكه عضو خارج شده از شورا رئيس و نايب رئيس آن باشد شورا بايد در جلسه‌اي با هماهنگي بخشدار و حضور وي، رئيس يا نايب رئيس را براي مدت باقيمانده هيأت رئيسه انتخاب نمايد.

ماده 30 :
هرگاه عضوي بيش از 6 جلسه متوالي و يا دوازده جلسه غيرمتوالي* در طول يكسال بدون داشتن عذر موجه (به تشخيص شورا) در جلسات شورا شركت نكند موضوع براي سلب عضويت وي به هيأت حل اختلاف استان، موضوع ماده 82 قانون شوراهاي اسلامي كشور ارجاع خواهد شد.

*با توجه به ماده 10 قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 23/4/65

امور مالي

ماده 31 :
هرگونه فعاليت مالي توسط شورا و برداشت از حسابهاي آن بايد از قبل به تصويب شورا رسيده باشد.

ماده 32 :
شورا مي‌تواند در صورت تمايل اهالي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و مؤسسات دولتي و غيردولتي به پرداخت كمك بلاعوض، براي اجراي برنامه‌ها و طرحهاي شورا، اين كمكها را از طريق واريز به حسابهاي افتتاح يافته، دريافت نمايد.

تبصره : كمكهاي نقدي مي‌بايد از سوي اهالي به حسابهاي تعيين شده واريز و كمكهاي غيرنقدي در زمرة اموال در اختيار شورا و يا ساير مصارف منظور شده در بدو دريافت ثبت شود.

ماده 33 :
تمامي درآمدهاي شورا اعم از كمكهاي بلاعوض مردم، عوارض دريافتي از اهالي، در صورت تخصيص كمكهاي دولتي براي اجراي برنامه‌هاي عمراني و ساير رديفهاي دريافتي بايد بر طبق برنامه‌هايي كه قبلاً بصورت بودجه سالانه و در قالب طرحهاي عمراني و يا مصارف جاري به تصويب شورا رسيده است و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به مصرف عمران و آباداني روستاهاي بخش برسد.

تبصره : در صورت نياز به اجراي برنامه جديد در طي ايام سال و پس از تصويب بودجه سالانه، شورا مي‌تواند به صورت الحاق به بودجه سالانه، آن برنامه را تنظيم و اجرا نمايد.

ماده 34 :
شورا موظف است به منظور حفظ و نگهداري كليه وجوه دريافتي و درآمدهايي كه در طول هر دوره فعاليت قانوني تحصيل مي‌نمايد حسابي را در نزد يكي از شعب بانكهاي كشور در مركز بخش به نام شورا افتتاح نمايد و تمامي وجوه نقد را به محض وصول به آن حساب واريز نمايد.

ماده 35 :
هرگونه برداشت از حساب موجودي و اعتبارات شورا، بايد در قالب بودجه سالانه و طرحها و مخارجي كه از قبل به تصويب شورا رسيده است و با امضاي رئيس و منشي شورا و مهر شورا باشد.

ماده 36 :
شورا مكلف است كليه فعاليتهاي مالي خود، اعم از درآمد، مخارج و مانده حسابها را به طور نوبه‌اي و بر طبق فرمهاي دريافتي به اطلاع بخشداري و شوراهاي اسلامي روستاهاي مربوطه برساند.

ماده 37 :
شورا بايد در پايان هر سال مالي، ترازنامه مالي خود را طبق فرمهاي دريافتي براي اطلاع عموم اهالي به طريق ممكن انتشار دهد.

ماده 38 :
شورا موظف است در پايان هر سال شمسي و با توجه به برنامه‌هاي چهارساله دوره خود و برآورد عوايد و درآمدهاي سال آتي، بودجه جاري و عمراني شورا براي سال آينده را در دو نسخه تنظيم نمايد و در پانزدهم اسفند همان سال نسخه اصلي را براي بخشدار و رونوشت آنرا براي شوراهاي اسلامي روستاهاي مربوطه ارسال و نسخه دوم را بعنوان سابقه در دفاتر شورا بايگاني نمايد.

تبصره : بخشدار مربوطه مي‌تواند نظرات اصلاحي و تكميلي خود را حداكثر تا يك هفته پس از دريافت به شورا اعلام نمايد تا در صورت تجديدنظر، آن را در شورا مطرح و پس از تصويب به صورت متمم بودجه در متن آن بگنجاند.

ماده 39 :
تمامي اموال شورا، اعم از منقول و غيرمنقول تحويل شورا مي‌باشد و اعضاي شورا در مقابل حفظ و نگهداري آن مسئول مي‌باشند.

ماده 40 :
خريد يا فروش كليه اموال منقول، غيرمنقول اجاره مكانهاي لازم براي شورا يا كرايه دادن اماكن متعلق به شورا با تصويب دوسوم كل اعضاء و رعايت ضوابط قانوني قابل اجرا مي‌باشد.

تبصره : عوايد حاصل از فروش و يا اجاره داراييهاي شورا بايد از طريق حساب بانكي شورا صورت بگيرد.

ماده 41 :
مخارج اداري شورا از قبيل تهيه اثاثيه و وسايل اداري و دفاتر از بودجه شورا خواهد بود.

تبصره : نحوه و ميزان حق‌الزحمه شركت اعضاء در جلسات و حق مأموريت اعضا از محل بودجه شورا و طبق دستورالعملي است كه وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 42 :
شورا بايد در پايان دوره انتخابيه خود، صورت كاملي از كليه اموال و داراييهاي شورا، تنظيم و در اولين روز شروع به كار رسمي دوره جديد، آن را به اعضاي جديد طبق صورت مذكور تحويل نمايد و نسخه‌اي از آن براي بخشداري محل ارسال كند.

ماده 43 :
به منظور اجراي مطلوب و هماهنگ قانون شوراهاي اسلامي كشور در بخشها، وزارت كشور مسئول آموزش‌هاي لازم براي اعضاي شوراها و نيز مجريان قانون مذكور بوده و نيز موظف است آئين‌نامه‌هاي اجرائي مورد نياز را تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران براي اجرا ابلاغ نمايد.

ماده 44 :
اين آئين‌نامه مستند به ماده 94 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 بنا به پيشنهاد وزارت كشور در تاريخ 11/1/78 به تصويب هيأت وزيران رسيد.
تاریخ به روز رسانی: 1393/10/27
تعداد بازدید: 11073
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal