فرمانداری آران و بیدگل
خانه
آئين‌نامه اجرائي تشكيلات شوراهاي اسلامي شهرك

ماده 1ـ در اين آئين‌نامه براي رعايت اختصار به جاي «قانون تشكيلات، وظائف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75» عبارت «قانون شوراهاي اسلامي كشور» و به جاي عناوين شوراي اسلامي شهرك و حوزه انتخابيه شوراي اسلامي شهرك به ترتيب كلمه‌هاي «شورا» و «شهرك» استفاده مي‌شود.

§ امور داخلي و تشكيلات شورا

§ وظايف و اختيارات شورا

§ فصل پنجم ـ امور مالي

امور داخلي و تشكيلات شورا

ماده 2ـ سمت اعضا در شوراهاي با پنج عضو عبارت از رئيس، نايب رئيس و حداقل يك منشي و در شوراهاي داراي سه عضو، رئيس، نايب رئيس و منشي مي‌باشد كه براي مدت دو سال با رأي اعضا انتخاب مي‌شوند.

ماده 3ـ فرد يا افرادي كه از عضويت شورا خارج مي‌شوند، موظفند حداكثر ظرف مدت دو روز پس از قطعيت خروج، كارت عضويت خود را تحويل بخشداري ذيربط نمايند و رسيد دريافت دارند.

ماده 4ـ مهر شورا حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از شروع بكار رسمي شورا، توسط فرماندار تحويل رئيس شورا خواهد شد.

ماده 5 ـ اعضاي شورا، حق تفويض اختيارات خود به سايرين، اعم از عضو و غيرعضو را ندارند.

ماده 6 ـ اعضاي شورا موظفند حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از قطعي شدن انتخابات در روزي كه فرماندار بطور كتبي اعلام مي‌نمايد اولين جلسه خود را در حضور نماينده فرماندار و به رياست مسن‌ترين عضو حاضر تشكيل دهند و به شرح زير سوگند ياد كنند و آنرا امضاء نمايند.
«من در برابر كلام الله مجيد به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي‌نمايم كه در حفظ امانت و انجام هر چه بهتر وظايفم و خدمت به مردم كوشا باشم و قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات كشور را در چارچوب وظائف و اختيارات خود مراعات نمايم و در همه زمينه‌ها عدالت و انصاف را در نظر داشته و مادام كه در شوراي اسلامي شهرك عضويت دارم در رعايت صرفه و صلاح و پيشرفت امور شهرك اهتمام نمايم»

تبصره 1ـ پيروان اقليتهاي ديني رسمي به جام كلام الله مجيد به كتاب مقدس خود سوگند ياد مي‌كنند.
تبصره 2ـ هرگاه فرد جديدي به عضويت اصلي شورا داخل شود موظف است در ابتداي اولين جلسه حضور در شورا به ترتيب مذكور در متن ماده سوگند ياد نمايد.

ماده 7ـ در اولين جلسه شورا پس از انجام مراسم تحليف در حضور نماينده فرماندار اعضاي حاضر بايد اقدام به برگزاري انتخابات داخلي نموده و از بين خود هيأت رئيسه شورا، موضوع ماده 3 اين آئين‌نامه را انتخاب نمايند.

ماده 8 ـ رئيس شورا مانند ساير اعضاء داراي يك حق رأي مي‌باشد و وظايف او عبارت است: مسئوليت امور اداري و مالي شورا، تنظيم بودجه شورا، تعيين زمان و اداره جلسات عادي و فوق‌العاده شورا و در صورت لزوم دعوت از اعضا جهت شركت در جلسات، تقسيم كار بين اعضا براي پيگيري مصوبات، دفاع از حقوق و منافع شورا در مقابل مقام قضائي و اقامه دعوي، درخواست گزارش كار از اعضاء، امضاء و مهر كردن كليه مكاتبات شورا، ايجاد هماهنگي و ارتباط با بخشداري و فرمانداري و ساير دستگاههاي اجرائي مي‌باشد.

تبصره : در صورت عدم حضور رئيس شورا، مسئوليت اداره جلسات شورا و ساير وظايف به عهده نايب رئيس آن مي‌باشد.

ماده 9ـ وظايف منشي و يا منشيان شورا عبارت از تهيه و تدوين صورتجلسات، تهيه متن نامه‌ها، ثبت و شماره‌گذاري آن، تهيه گزارش از عملكرد شورا و حفظ و نگهداري دفاتر و صورتجلسات در محل شورا، انجام امور خزانه‌داري شورا از قبيل مسئوليت حسابداري شورا، همكاري با رئيس شورا در تنظيم بودجه و اصلاح يا متمم آن، تنظيم صورتهاي مالي شورا، ثبت و ضبط فهرست كليه اموال و دارائيهاي شورا، حسابرسي اوليه از فعاليتهاي مالي شورا از قبيل درآمدها، هزينه‌ها و موجودي در پايان هر سال مالي بر طبق فرمهاي دريافتي مي‌باشد.

تبصره : در صورت غيبت منشي يا منشيان شورا، وظايف آنان از سوي نايب رئيس شورا انجام مي‌شود.

ماده 10ـ جلسات شورا با حضور حداقل 2 نفر در شوراهاي داراي 3 عضو و 4 نفر در شوراهاي داراي 5 عضو، و تصميمات آن با رأي اكثريت مطلق حاضرين معتبر خواهد بود.

تبصره : حداقل آراي لازم براي تصويب تصميمات در جلساتي كه با 5 و يا 4 نفر تشكيل مي‌شود، سه رأي و در جلساتي كه با 3 و يا 2 نفر تشكيل مي‌يابد، دو رأي خواهد بود.

ماده 11ـ تشكيل جلسات و همچنين حفظ و نگهداري دفاتر، اسناد و مدارك شورا بايد در مكان ثابت و مناسب باشد.

ماده 12ـ جلسات شورا به طور مستمر ماهي دو بار تشكيل مي‌شود و در صورت نياز جلسات فوق‌العاده و اضطراري شورا با پيشنهاد بخشدار، فرماندار، رئيس شورا و يا سه نفر از اعضا در شوراهاي داراي پنج عضو و دو نفر از اعضاء در شوراهاي داراي سه عضو تشكيل خواهد شد.

ماده 13ـ شورا با رعايت مصالح نظام و تأييد فرمانداي ذيربط مي‌تواند مصوبات و فعاليتهاي سالانه و همچنين برنامه‌هاي آينده شورا كه جنبه عمومي دارد را با وسايل ممكن به اطلاع اهالي شهرك برساند.

ماده 14ـ هرگاه شورا نظرخواهي از اهالي حوزه انتخابيه خود در زمينه موضوع يا موضوعاتي را ضروري تشخيص دهد با تأييد بخشدار ذيربط مي‌تواند اقدام به تشكيل جلسه عمومي از اهالي نمايد.

ماده 15ـ موضوع يا موضوعات مختلف قابل طرح در شورا با تشخيص رئيس، درخواست هر يك از اعضاء و يا تقاضاي كتبي بخشدار و يا فرماندار ذيربط در دستور كار شورا قرار مي‌گيرد.

ماده 16ـ صورتجلسات شورا بايد بگونه‌اي تنظيم شود كه در آن تاريخ و دستور كار هر جلسه، اسامي اعضاي حاضر و غايب، آراي مثبت و منفي اعضاء به هر يك از موضوعات مورد بحث، اسامي مدعوين و حاضرين به همراه رئوس مطالب مطروحه در جلسه و تمامي مصوبات بر طبق فرمهاي دريافتي، آمده باشد.

تبصره 1ـ كليه اعضاي شورا بايد ذيل صورتجلسات شورا را امضاء و يا مهر نمايند.
تبصره 2ـ مدعوين و حاضرين در صورت تشخيص شورا مي‌توانند ذيل صورتجلسات را امضاء ، انگشت و يا مهر نمايند.

ماده 17ـ شورا موظف است در پايان هر جلسه نسخه‌اي از كليه مصوبات خود در آن جلسه و در صورت نياز به پيوست سوابق و مطالب مفيد ديگر را براي اطلاع فرماندار و همچنين سازمانها و ادارات ذيربط ديگر كه آن مصوبه به آنها مربوط مي‌شود، ارسال دارد.

ماده 18ـ شورا موظف است در پايان نيمه دوم فروردين هر سال گزارش كار سالانه خود را طبق فرمهاي دريافتي در دو نسخه تنظيم و نسخه اصل را جهت اطلاع فرماندار محل ارسال كند و نسخه دوم را به عنوان سابقه در بايگاني شورا ثبت و نگهداري نمايد.

ماده 19ـ تمامي مكاتبات شوراها بايد طبق فرمهاي دريافتي، داراي تاريخ، شماره ثبت در دفتر شورا، نام كامل گيرنده و موضوع نامه باشد و حداقل در سه نسخه تنظيم شود و نسخه اول براي اداره يا سازمان مورد نظر و نسخه دوم جهت فرمانداري محل ارسال و نسخه سوم به عنوان سابقه در بايگاني شورا نگهداري شود.

ماده 20ـ تمامي مكاتبات شورا بايد ممهور به مهر شورا و امضاي رئيس و در صورت غيبت او نايب رئيس شورا باشد.

ماده 21ـ شورا مي‌تواند با مسئولين اجرائي تا سطح شهرستان مستقيماً مكاتبه نمايد و در صورت نياز به مكاتبه با مسئولين بالاتر از طريق فرمانداري محل اقدام نمايد.

ماده 22ـ شورا بايد داراي دفاتر مجزائي جهت ثبت صورتجلسات، حضور و غياب اعضا در جلسات و نامه‌هاي دريافتي و ارسالي، طبق دستورالعملهاي مربوطه باشد.

ماده 23ـ مصوبات شورا پس از 10 روز از تاريخ ابلاغ قابل اجراست. مگر آنكه در ظرف مدت مزبور مسئولان اجرائي مربوط به مصوبه اعتراض نمايند كه در اين صورت طبق ماده 80 قانون شوراهاي اسلامي كشور عمل خواهد شد. نظر هيأت حل اختلاف استان مبني بر تأييد يا رد مصوبه قطعي و لازم‌الاجراست. چنانچه هيأت حل اختلاف استان ظرف مدت 15 روز نظر خود را اعلام ننمايد، مصوبه لازم‌الاجرا است.

ماده 24ـ در صورت نياز به حضور بخشدار و يا فرماندار در جلسات، شورا مي‌تواند طي دعوتنامه كتبي و با تعيين زمان و دستور كار جلسه از او جهت شركت در جلسه، دعوت بعمل آورد و بخشدار و يا فرماندار موظف به شركت در جلسه مزبور مي‌باشد.

تبصره : در صورت خودداري بخشدار و يا فرماندار از شركت در جلسه، بدون عذر موجه، شورا مي‌تواند طي درخواست كتبي از مقام بالاتر تقاضاي تذكر به بخشدار و يا فرماندار را بنمايد و در صورت تكرار مجدد درخواست توبيخ وي را از مقام ذيربط بنمايد.

ماده 25ـ در صورت درخواست كتبي فرماندار و يا بخشدار ذيربط از شورا براي تشكيل جلسه، شامل زمان، دستور كار و ضرورت تشكيل جلسه، شورا موظف به برگزاري جلسه فوق‌العاده مي‌باشد.

ماده 26ـ شورا در صورت نياز و با مسئوليت خود مي‌تواند به منظور مشورت در زمينه موضوع يا موضوعاتي كه در دستور كار خود قرار داده است از شخص يا اشخاص غيرعضو دعوت به همكاري نمايد.

ماده 27ـ شورا مي‌تواند در ارتباط با وظايف خود اطلاعات مورد نياز را از دستگاهها، ادارات و سازمانهاي دولتي، درخواست نمايد و آن ادارات و سازمانها موظف به همكاري مي‌باشند.

ماده 28ـ در صورتي كه هر يك از اعضاء بنا به دلايلي از عضويت شورا خارج شود، شورا موظف است در اولين جلسه پس از قطعيت يافتن خروج آن عضو، مراتب را به فرمانداري محل كتباً گزارش دهد تا فرمانداري از اعضاي علي‌البدل با احتساب آراء آنان دعوت به شركت در جلسات و طي مراحل مورد نياز مانند صدور كار شناسائي و اطلاع از سمت عضو جديد در شورا بنمايد.

تبصره : در صورتي كه عضو خارج شده از شورا رئيس و يا نايب رئيس آن باشد شورا بايد در جلسه‌اي با هماهنگي فرماندار و حضور نماينده وي، رئيس يا نايب رئيس را براي دوره باقي‌مانده هيأت رئيس انتخاب نمايد.

ماده 29ـ هرگاه عضوي بيش از 6 جلسه متوالي و دوازده جلسه غيرمتوالي* در طول يكسال بدون داشتن عذر موجه (به تشخيص شورا) در جلسات شورا شركت نكند موضوع براي سلب عضويت وي به هيأت حل اختلاف استان موضوع ماده 82 قانون ارجاع خواهد شد.

ماده 30ـ هرگاه شورا در اثر فوت، استعفا و يا سلب عضويت اعضاي اصلي و علي‌البدل و موارد ديگر حد نصاب لازم، مندرج در ماده 10 آئين‌نامه را براي تشكيل جلسات از دست بدهد طبق ماده 31 قانون عمل خواهد شد.

*با توجه به ماده 10 قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 23/4/65وظايف و اختيارات شورا

ماده 31ـ به استثناي مواردي كه مربوط به شهرداري مي‌باشد موضوع ماده 76 قانون مصوب 1/3/75، وظايف شوراي اسلامي شهرك عبارتست از:

1ـ شورا مكلف است طي بررسي و شناخت از كمبودها، نيازها و نارسائيهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و ساير امور رفاهي شهرك و در صورت نياز با راهنمائي و مشاوره افراد مطلع و صاحب نظر طرحهاي اجرائي تهيه و بهمراه پيشنهادهاي اصلاحي و راه حلهاي كاربردي در زمينه طرحهاي مزبور جهت برنامه‌ريزي به مسئول ذيربط ارائه نمايد.
تبصره : طرحها و برنامه‌هاي پيشنهادي شورا بايد به گونه اي باشد كه حتي‌المقدور و با استفاده از منابع و امكانات موجود در شهرك قابل اجرا باشد.
2ـ طرحهاي پيشنهادي شورا بايد به گونه‌اي باشد كه بيشترين همكاري و مشاركت مردم در آن زمينه را جلب نمايد.
3ـ شورا حق نظارت بر حسن اجراي مصوبات خود و طرحهاي در دست اجراي ساير سازمانهاي خدماتي در سطح شهرك، بدون دخالت در امور جاري آنها را دارد.
4ـ شورا موظف است جهت پيشبرد اهداف، برنامه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني شهرك، در صورت درخواست مسئولين اجرائي و يا نهادها و سازمانهاي دولتي در اين زمينه‌ها، همكاري لازم را مبذول دارد.
5ـ در صورت درخواست مسئولين اجرائي، شورا موظف به همكاري با آنان در انجام اموري همچون آمارگيري، انجام تحقيقات محلي و يا توزيع ارزاق عمومي و مانند آن در حد توان مي‌باشد.
6ـ شورا مي‌تواند با موافقت سازمانهاي ذيربط جهت مشاركت هر چه بيشتر اهالي در زمينه خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي شهرك، مردم را به تشكيل نهادها و سازمانهاي داوطلبانه در اين زمينه هدايت و حمايت نمايد.
7ـ شورا مي‌تواند در صورت احساس كمبود مراكز تفريحي، ورزشي، فرهنگي، مردم را جهت ايجاد، تكميل و يا رفع كسري اينگونه مراكز تشويق و ترغيب نمايد، طرحهايي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط به اين منظور تهيه نمايد.
8 ـ در صورت وجود نياز شهرك به تأسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، شورا مي‌تواند با هماهنگي دستگاههاي ذيربط و اهالي اقدام به تأسيس آن بر طبق ضوابط و مقررات بنمايد.
9ـ در صورت نياز، شورا مي‌تواند با تشويق مردم اقدام به تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي و ارشادي با توافق دستگاههاي ذيربط اجرايي بنمايد.
تبصره : اداره اينگونه مراكز و انجمنها پس از تشكيل از سوي افرادي كه مقررات مربوطه اجازه خواهد داد صورت مي‌گيرد.
10ـ شورا موظف است به چگونگي رعايت بهداشت در شهرك نظارت داشته باشد و در صورت نياز و با مشاوره افراد مطلع نسبت به رفع و پيشگيري از مشكلات احتمالي در زمينه بهداشت محيط اقدام لازم را بعمل آورد.
11ـ شورا موظف به نظارت كامل بر نحوه فعاليت اماكن عمومي كه از سوي بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره مي‌شود، مي‌باشد و در صورت نياز مي‌تواند با وضع مقررات خاصي براي حسن فعاليت، نظافت و بهداشت اين قبيل اماكن و با اتخاذ تدابير پيشگيرنده از خطرات احتمالي همچون آتش‌سوزي، و با همكاري و هماهنگي دستگاههاي ذيربط اقدام نمايد.
12ـ شورا موظف است با هماهنگي دستگاههاي ذيربط نسبت به سامان‌دهي اراضي غيرمحصور داخل محدوده شهرك به لحاظ بهداشت، آسايش عمومي و عمران و زيباسازي، در حدود وظايف خود از طرق ممكن اقدام به تصويب و اجراي مقررات خاصي بر آن بنمايد.
13ـ در صورت نياز شهرك به گورستان، شورا موظف است نسبت به تأمين اصول بهداشتي در مكان‌يابي جهت ايجاد گورستان، غسالخانه و وسايل حمل اموات، مطابق با استانداردهاي ارائه شده از سوي مسئولين در زمينه توسعه شهري و بهداشتي اقدام لازم را معمول دارد.
14ـ شورا موظف است با لحاظ كردن ضوابط و قوانين در زمينه حفر مجاري و مسير تأسيسات عمومي شهرك مقررات لازم را وضع نمايد و بر اجراي آن نظارت كامل داشته باشد.
15ـ شورا موظف است نظارت كامل بر اجراي طرحهاي مربوط به توسعه معابر، خيابانها، ميادين، فضاي سبز و تأسيسات عمومي شهرك، بر طبق مقررات در اين زمينه‌ها را داشته باشد.
16ـ هرگونه نامگذاري و يا تغيير نام معابر، ميادين، خيابانها و مكانهاي عمومي شهرك بايد با رعايت مقررات و تصويب شورا انجام پذيرد.
17ـ شورا موظف به وضع مقررات براي هرگونه الصاق نوشته، آگهي و تابلو بر روي ديوارها و معابر عمومي شهرك با رعايت مقررات در اين زمينه مي‌باشد.
تبصره : شورا موظف است مقررات مصوب خود در اين زمينه را به نحو مقتضي به اطلاع عموم اهالي برساند.
18ـ شورا موظف به همكاري با مسئولين ذيربط در زمينه تعيين نرخ كرايه وسايل نقليه عمومي شهرك مي‌باشد.
19ـ در صورت نياز اهالي به ايجاد ميدانهاي عمومي خريد و فروش مايحتاج و نمايشگاههاي كشاورزي، هنري، بازرگاني و مانند آن، شورا مكلف به وضع مقررات در زمينه نحوه ايجاد و اداره آن با همكاري دستگاههاي ذيربط مي‌باشد.
20ـ شورا مكلف است يك ماه قبل از انقضاي مدت دوره قانوني خود، صورتي از كليه فعاليتها، طرحها و برنامه‌هائي كه در طول دوره فعاليت قانوني به اجرا گذارده است و يا در دست اجرا دارد در دو نسخه تهيه و نسخه اصل را براي فرمانداري محل ارسال و نسخه دوم را جهت ثبت در سوابق شورا نگهداري نمايد.فصل پنجم ـ امور مالي

ماده 32ـ هرگونه فعاليت مالي از سوي شورا و برداشت از حسابهاي آن بايد از قبل به تصويب شورا رسيده باشد.

ماده 33ـ شورا مي‌توانـد به استنــاد بند 16 ماده 71 قانون و ماده 77 قانون و رعـايت آئين‌نامه‌هاي اجرائي و ساير قوانين و مقررات موضوعات، متناسب با امكانات اقتصادي و توليدات و درآمدهاي اهالي و طبق آئين‌نامه مصوب هيأت وزيرات عوارض وضع نمايد.

ماده 34ـ شورا مي‌بايست ترتيبي اخذ نمايد تا ضمن ارسال قبوض از اهالي درخواست نمايد عوارض پيش‌بيني شده را در حسابهائي كه از قبل به اين منظور در نظر گرفته شده است واريز نمايند و قسمت مخصوص از برگ عوارض را براي شورا ارسال دارند.

ماده 35ـ شورا مي‌تواند در صورت تمايل اهالي به پرداخت كمك بلاعوض، جهت اجراي برنامه‌ها و طرحهاي شورا، اين كمك‌ها را از طريق واريز به حسابهاي افتتاح يافته، دريافت نمايد.

تبصره : كمكهاي نقدي مي‌بايد از سوي اهالي به حسابهاي تعيين شده واريز و كمكهاي غيرنقدي در زمره اموال در اختيار شورا و يا ساير مصارف منظور شده در بدو دريافت ثبت شود.

ماده 36ـ تمامي درآمدهاي شورا اعم از كمكهاي بلاعوض مردم، در صورت تخصيص كمكهاي دولتي و ساير طرحهاي عمراني و يا مصارف جاري كه به تصويب شورا رسيده است، با رعايت قوانين و مقررات مربوطه بايد به مصرف عمران و آبادي شهرك برسد.

تبصره : در صورت نياز به اجراي برنامه جديد در طي ايام سال و پس از تصويب بودجه سالانه، شورا مي‌تواند به صورت الحاق به بودجه سالانه، آن برنامه را تنظيم و پس از آن اجرا نمايد.

ماده 37ـ در مواردي كه طرحهاي مشترك بوسيله شوراي شهرك به اتفاق شوراي روستاها و شهرهاي مجاور شهرك اجرا مي‌شود، بايد در قالب برنامه‌هاي مصوب شورا بنحوي كه حقوق شهرك در آن ملحوظ شده باشد صورت پذيرد.

ماده 38ـ شورا موظف است به منظور حفظ و نگهداري كليه وجوه دريافتي و درآمدهايي كه در طول دوره فعاليت قانوني تحصيل مي‌نمايد حسابي را در نزد يكي از نزديكترين شعب بانكهاي كشور به نام شورا افتتاح نمايد و تمامي وجوه نقد را به محض وصول به آن حساب واريز كند.

ماده 39ـ هرگونه برداشت از حساب موجودي و اعتبارات شورا، بايد در قالب بودجه سالانه و طرحها و مخارجي كه قبلاً به تصويب شورا رسيده است و با دو امضاي رئيس و منشي اول و يا منشي و مهر شورا صورت گيرد.

ماده 40ـ شورا مكلف است كليه فعاليتهاي مالي خود اعم از درآمد، مخارج و مانده حسابها را بطور نوبه‌اي و بر طبق فرمهاي دريافتي به اطلاع فرماندار محل برساند.

ماده 41ـ شورا بايد در پايان هر سال مالي، ترازنامه مالي خود را طبق فرمهاي دريافتي جهت اطلاع عمومي اهالي به طريق ممكن انتشار دهد.

ماده 42ـ شورا موظف است در پايان هر سال شمسي و با توجه به برنامه‌هاي چهار ساله دوره خود و برآورد عوايد و درآمدهاي سال آتي، بودجه جاري و عمراني شورا براي سال آينده را در دو نسخه تنظيم نمايد و در اولين روز اسفندماه سال نسخه اصلي را براي فرماندار محل و نسخه دوم را به عنوان سابقه در دفاتر شورا نگهداري نمايد.

تبصره : فرماندار ذيربط مي‌تواند نظرات اصلاحي و تكميلي خود را حداكثر تا دو هفته قبل از پايان سال به شورا اعلام نمايد تا در صورت تجديدنظر، آنرا در شورا مطرح و پس از تصويب به صورت متمم بودجه به مرجع مذكور ارسال دارد.

ماده 43ـ تمامي اموال شورا اعم از منقول و غيرمنقول تحويل شورا مي‌باشد و اعضاي شورا در مقابل حفظ و نگهداري آن مسئول مي‌باشند.

ماده 44ـ خريد يا فروش اموال منقول و اجاره مكانهاي لازم براي شورا و يا كرايه دادن اماكن متعلق به شورا با توجه به صرفه و صلاح و تصويب دوسوم كل اعضا و طي ضوابط قانوني قابل اجرا مي‌باشد و خريد يا فروش اموال غيرمنقول شورا با تصويب دوسوم كل اعضا و توافق فرماندار بايد صورت گيرد.

تبصره : عوايد حاصل از فروش و اجاره دارائيهاي شورا بايد به محض دريافت به حساب بانكي شورا واريز شود.

ماده 45ـ مخارج اداري شورا از قبيل تهيه اثاثه و وسايل اداري و دفاتر از بودجه شورا كه از قبل به تصويب شورا رسيده است، خواهد بود.

تبصره : حق‌الزحمه شركت اعضا در جلسات و حق مأموريت اعضا از محل بودجه شورا و طبق دستورالعملي است كه وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 46ـ شورا موظف است در پايان دوره انتخابيه خود، صورت كاملي از اموال و دارائيهاي شورا تنظيم نمايد و در اولين روز شروع به كار رسمي دوره جديد شورا، آنرا به اعضاي جديد، طبق صورت مذكور تحويل نمايد و نسخه‌اي از آن را به شوراي جديد و نسخه‌اي ديگر را براي فرماندار محل ارسال دارد.

ماده 47ـ شورا موظف است گزارشهاي مورد درخواست فرمانداري را تهيه و در موعد مقرر براي آن ارسال نمايد.

ماده 48ـ شورا بايد تابلويي از ساعات حضور و كار خود در محل شورا جهت اطلاع اهالي در مكاني مناسب نصب نمايد.

ماده 49ـ به منظور اجراي مطلوب و هماهنگ قانون شوراهاي اسلامي كشور در شهركها، وزارت كشور مسئول آموزشهاي لازم اعضاي شوراها و نيز مجريان قانون مذكور بوده و نيز موظف است آئين‌نامه‌هاي اجرائي مورد نياز را تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران براي اجرا ابلاغ نمايد.

ماده 50ـ اين آئين‌نامه مستند به ماده 94 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 بنا به پيشنهاد وزارت كشور در تاريخ 11/1/78 به تصويب هيأت وزيران رسيد.
تاریخ به روز رسانی: 1393/10/27
تعداد بازدید: 10673
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal